Det handlar om att människor är rädda och oroliga

Mitt parti, socialdemokraterna, har tagit detta land ur det mörkaste helvete, det största av förtryck, den djupaste av fattigdom och orättvisor och allt vad du vill, förr en gång. Ingen av dem som var med då lever idag. Partiet och samhället har förändrats. Men precis som i alla partier finns det ett sorts DNA. En kärna som det byggts lager på lager utanpå genom åren. Genom förvärvade erfarenheter och människors avtryck.

En av politikens, ledarskapets, främsta uppgifter är att ingjuta hopp och framtidstro hos människor. I synnerhet i tider av oro och oförutsägbarhet.

Aldrig förr har så många människor som idag haft så hög disponibel inkomst i Sverige som idag. Aldrig förr har det sålts så många nya bilar på ett år som nu.
Aldrig förr har räntorna varit så låga och bostadspriserna så höga och därmed människors förmögenheter varit så omfattande som idag. Även om de ligger bundna fastigheter. Men alla människor har inte tillgång till denna utveckling.

Arbetslösheten är faktiskt, om du är någorlunda etablerad i samhället, frisk och har en hygglig utbildning och lite erfarenhet, väldigt låg. I Eskilstuna, som har hög total arbetslöshet, så låg som ca 3 %. Svårt att tro, men så är det. Men alla har inte tillgång till denna utveckling.

Samtidigt har skillnaderna inte varit så stora som de är mellan människor på väldigt länge. De som har jobb har fått det mycket bättre de sista 10 åren, de som är utan jobb eller sjuka påtagligt sämre. Samtidigt har arbetslivets krav på utbildning och prestationsförmåga ökat kraftigt.

Unga och äldre kanske är dem som påverkas mest. Unga människor har svårt att se en framtid. De oroas av möjligheten att få jobb, de påverkas av sina familjers olika förutsättningar, klimatkrisen tornar upp sig som ett moln och drömmar slås i spillror långt innan de ens fått chansen att börja förverkligas. Och det är lättare än någonsin att jämföra med andra, att känna sig misslyckad i relation till någon annan, via digitala medier. Denna frustration kan lätt locka till genvägar. Till stora risker men snabba pengar. Till titlar och status, men inte på rätt sida lagen. På samma vis kan de äldre känna frustration. Det land de byggt upp är inte sig likt. Visserligen har Sverige förändrats radikalt de sista 100 åren, men på sistone kanske det inte upplevs som positivt. Stadsdelen eller trappuppgången är inte sig lik. Tryggheten i att få tillbaka från samhället det man jobbat och givit under sitt yrkesliv är inte uppenbar. Tilliten till staten och den generation som kommer efter får sig en törn.

Kort och gott. Det har aldrig funnits så många människor som har det riktigt bra som idag och som därmed upplever sig ha väldigt mycket att förlora om saker och ting förändras. Samtidigt har det inte funnits så många människor som har det riktigt uselt på mycket länge. Människor som i sin uppgivenhet inför framtiden inte har mycket att förlora i i praktiken. Gapet mellan generationer ökar. Både yngre och äldre förenas i känslan av att det samhälle de tillhör sviker en. Tre väldigt effektiva ingredienser för att skapa en mycket osund samhällsutveckling.

Jag ska inte ösa dynga över den borgerliga politiken i denna text. Det är inte mitt syfte. Men borgerlighetens år vid makten har bidragit till denna utveckling med kraft. Det finns det statsvetare som fastslagit. Och det är inte så konstigt. Det ligger i högerns idé att mindre klyftor inte är ett självändamål. Tanken om mitt och ditt har också medvetet stärkts under åren. Det höjer också tröskeln till att vilja hjälpas åt. I synnerhet om ökade klyftor samtidigt bidrar till att antalet personer som inte kan skilja på mitt och ditt i praktiken upplevs öka samtidigt. Men en begynnelse till denna utveckling fanns även under S år vid makten fram till 2006. Det ska vi inte glömma.

Tillit är grunden

Det svenska samhället och vår välfärdsmodell i Sverige, en socialdemokratisk uppfinning, kräver att det finns tillit mellan oss människor. Om vi ska förmå oss att vara solidariska med varandra så krävs det att vi litar på varandra. För att vara tydlig. Om jag ska vara beredd att jobba hårt, betala skatt och avstå pengar inte bara för min egen och min familjs trygghets skull utan också för din skull. Då vill jag veta att du gör ditt yttersta för att göra rätt för dig och att du skulle göra samma sak för mig. När det uppstå otrygghet inför denna tillit, eller detta osynliga samhällskontrakt mellan oss alla börjar krackelera, då backar vi undan och blir mer avvaktande till att vara solidariska med varandra. Vi ser det ske i vårt land nu och det har varit en tendens länge. Det orsakas av direkta faktorer (De människor vi möter och det vi faktisk ser.) och av mytbildningar och överdrifter (politiker och debattörer som blåser upp och förvränger exempelvis statistik om sjukskrivningar och arbetslöshet.) Men konsekvensen blir den samma. Människor vars resurser är begränsade får det svårare att ta sig fram i samhället. De som har får mer över till sig själva. Viljan att hjälpas åt minskar.

Sverige förändras – människor känner oro

För att få ett jobb idag krävs mer utbildning än någonsin. Är du utan gymnasieutbildning är det nära nog omöjligt. Utan svenska språket så går det svårligen inte heller. Specialiseringen ökar i arbetslivet. Du kan få resa längre för att hitta rätt jobb. Arbetsgivare har svårare att hitta rätt personal att anställa. Arbetsmarknaden är svårare att förstå och överblicka för alla parter. Det var enklare förr i många avseenden.

Det har alltid funnits rasism i Sverige. Den har inte varit extremt utbredd, men den har funnits där. Även under åren 1950-1980/1990 talet då människor kommit från olika delar av världen, dock oftast Europa, för att jobba i Sverige. Finnar, ungrare, italienare, irakier, kurder och många andra delar av världen. Det har funnits rasism mellan alla dessa grupper och också mot svenskar. Men det har inte varit ett hot mot ett demokratiskt samhälle, inte mot tilliten oss emellan. För alla har i princip jobbat och någorlunda tagit sig in i samhället genom sina jobb. Stått på egna ben relativt fort. Det har inte uppstått någon misstro att tala om. Bostadssegregationen växte inte dramatiskt och ungarna gick i samma skolor för att de flesta föräldrar hade jobb. Samhället kunde hantera det. Ingen tillräcklig oro hos människor fanns att förvärra, elda på och exploatera för ett politisk parti. Till det har socialdemokratin kunnat stå upp för och ge trygghet för något större och viktigare i form av en fungerande välfärd i de flesta avseenden. Människor har orkat se bortom och över det faktum att de kanske irriterat sig lite på varandras olikheter. Det har inte varit viktigt. Alla har hjälpts åt. Det har funnits tillit.

De sista tio åren, lite längre än så, har dock detta omkullkastats till del. Det har varit svårare att komma in i samhället. Klyftorna har ökat. Segregationen lika så. Klassklyftorna och de etniska klyftorna har i många avseenden blivit de samma. Samtidigt kommer betydligt fler i arbete än vad många tror. Sverige är internationellt sett relativt bra på integration. Men det räcker inte. Sverige och socialdemokratin måste ha högre krav på vad ett solidariskt samhälle innebär i praktiken. Det är inte vad som upplevs i alla delar av vårt land. Att Sverige är duktigt. Det är inte upplevelsen i alla stadsdelar och trappuppgångar. Politiska krafter har fått glöd att blåsa syre på. Att exploatera för att vinna mark för sina farliga syften. De etablerade partierna, borgerligheten och socialdemokratin har inte riktigt fångat och förstått. De ha inte kunnat hantera denna samhällsförändring. Borgerligheten har snarare spätt på den. Socialdemokratin har skräckfylld stått bredvid och sett sitt samhällsbygge rämna från flera fronter. Hur kan något som tagit så lång till att bygga upp gå att rasera så fort? Det har nog mången socialdemokrat frågat sig.

Tilläggas ska också att det inte nödvändigtvis finns en solidaritet mellan alla i vårt land som har det gemensamt att de har rötter i en annan del av världen än Sverige. I debatten så blir det lätt att det skulle handla om två kategorier av människor som lever i vårt land. De som funnits här i generationer och dem som kommit hit senare. Detta är en myt. På samma sätt som att alla som har sina historia i Sverige sedan generationer tillbaka inte älskar varandra och är beredd att göra allt för varandra. Men vi har viss tillit om alla bara anstränger sig. På samma vis finns det ibland svag solidaritet mellan människor med samma bakgrund som invandrade. Ibland beroende på konflikter i andra länder, men oftare för att de är precis som alla andra och inte går och känner för människor de inte har band eller kopplingar till bara för att de eventuellt har sin bakgrund i samma land. Så principen om att skapa tillit måste fungera också här.

Avslutningsvis

Aldrig tidigare har så många med hyggliga förhållanden upplevt att de har så mycket att förlora på att samhället upplevs genomgå en förändring de inte kan se konsekvenserna av eller känna kontroll över. De vet vad de har, inte vad de kan komma att få. De vill ha betryggande svar om framtiden, precis som alla andra människor. Men vem ska ge dessa svar och hur ska de se ut?

Inte på länge har så många med mer eländiga förhållanden upplevt att de har så lite att förlora och så mycket att vinna på om samhället blir annorlunda än vad det är idag. Men på vilket sätt ska förändringen ske och vem kommer idag med erbjudandet som, åtminstone ytligt sett, är tillräckligt trovärdigt och lockande? Vem kommer med svaren som inte bara är enkla, utan som faktiskt fungerar? Det borde vara socialdemokratin.

Just nu ökar Sveriges befolkning mycket kraftigt. Med motsvarade Sveriges fjärde största stad, Uppsala, om året. Upp till 190 000 människor nästa år. En del av dem har gedigen utbildning och kommer att kunna konkurrera väl om de allt för få jobb som finns men som faktiskt blir fler i högt tempo enligt de prognoser som finns. Svensk ekonomi går bra. Andra har allt för lite utbildning och kommer inte att komma in i jobb eller samhället på många år. Samtidigt råder akut bostadsbrist i de städer dit dessa människor vill ta sig för att kunna bygga sig en framtid. Det är heller inte säkert att de jobb som skulle passa finns eller existerar i tillräcklig omfattning i dessa städer. Så ser det ut för Eskilstuna Kommun i många avseenden.

Den beskrivning jag gjort ovan av utvecklingen i Sverige under de sista årtiondena accelererar nu massivt och dem som förväntas ingjuta hopp och framtidstro vacklar för stunden. Svaren uteblir. Det är inte så konstigt. Vi har aldrig upplevt något liknande. Debatten i samhället polariseras. En del hävdar att detta inte är något att bekymra sig över. Att det löser sig och att idealen måste komma först. Att Sverige har råd. Och det är nog sant. Sverige går inte omkull ekonomiskt. Tvärtom är det sannolikt gynnsamt för ekonomin på sikt. Men det är en resa dit som har en del hinder på vägen. Det blir ett förändrat Sverige, och frågan är om det är vad som önskas av dem som lever här, invandrade och sedan generationer infödda. Å andra sidan har Sverige alltid förändrats och påverkats av influenser utifrån. I årtusenden. Problemet är nog inte att Sverige förändras. De flesta människor följer med och klarar denna förändring väl. Problemet är för dem som inte ser sig kunna eller vilja vara beredda att följa med. Människor som ser att de har mer att förlora än att vinna på en förändring. Men de vet inte att de kommer att bli så. Det känns bara så. Därför att förändring är läskigt.

Andra menar att Sverige inte behöver skämmas utan har gjort mer än tillräckligt vad gäller mottagandet av flyende människor. Att vi visst ska vara solidariska med vår omvärld men på ett sätt som upplevs hanterbart och som inte sticker ut från övriga Europa. Att vi ska vara lite lagom, sådär som Sverige brukar vara. Någon menar att de som lyckas ta sig till Europa i hög omfattning är dem som tillhört de övre skikten i samhället, ibland i nära förbund med de ledare vars beteende Europa gärna fördömer, medan andra dör på haven eller under bomberna. Att solidariteten inte är så vacker som den verkar. Men liv räddas ändå, absolut. Och alla liv är lika mycket värda att rädda.

Vad vill jag då få sagt? Jo, att den som vill bekämpa den växande rasismen i Sverige, som vill begränsa den till den lilla klick den egentligen utgörs av, måste bekämpa oron hos människor i Sverige. En oro som finns i alla samhällsskikt och ironiskt nog förenar människor. Det borde vara tilliten och solidariteten mellan människor som förenar oss. Inte oro för vår framtid. Något är i den meningen snett och det måste rättas till. Men det är lättare sagt än gjort.

Socialdemokraterna behöver borra i detta. Skala av det komplexa samhälle vi lever i och hitta kärnan i vårt samhälles stora utmaning i den tid vi lever i nu. Svaret är såklart minskade klyftor och större framtidstro för alla människor. Men människor är otåliga och det är nog inte så lätt att se att det är det som socialdemokratin vill och syftar åt. De som har det hyggligt och inte vill förlora allt för mycket måste åter känna tillit, inte bara till socialdemokratin, utan också till att dem de ska bidra till gör sitt för att bidra. Dem som inte har så mycket att förlora måste också känna att socialdemokratin ser dem och vill förändra till det bättre. (A-kassan och sjukförsäkringen är rätt väg). Men även känslan av att bostadsområdet förändras, att någon med bättre utbildning tar ditt jobb genom bidrag från arbetsförmedlingen, känslan av ditt samhällsstöd är sämre på grund av någon annan och mycket annat som människor med rätt eller orätt känner. Det är ingen lätt uppgift socialdemokraterna har. Jag vet faktisk inte om det går. Men jag väljer att tro att det gör det. En relation mellan socialdemokraterna och svenska folket bygger också på tillit. Och den tilliten kan bara skapas genom att vi också ser den oro och den utveckling som allt för många människor känner oro inför. Att socialdemokratin sätter ord på den och formulerar svar.

Mitt parti, socialdemokraterna, har tagit detta land ur det mörkaste helvete, det största av förtryck, den djupaste av fattigdom och orättvisor och allt vad du vill, det har gjorts förr. Ingen av dem som var med då lever idag. Partiet och samhället har förändrats. Men precis som i alla partier finns det ett sorts DNA. En kärna som det byggts lager på lager utanpå genom åren. Genom förvärvade erfarenheter och människors avtryck. Det finns många som vill tolka vad som är rätt socialdemokrati förr och idag. Som gärna dömmer. Rätt socialdemokrati, enligt mig, är den som inte håller tillbaka människor, som sätter människors frihet och landets demokrati främst, som inser att samarbete mellan människor är smartast som metod och att alla människor i grunden är lika mycket värda. Men socialdemokratin har också alltid varit strategisk, valt sina strider och haft förmåga att kompromissa för att nå sina framgångar steg för steg. En socialdemokrati, och det är viktigare än någonsin idag, som lyssnar mer till vad befolkningen oroas över än som talar om vad befolkningen behöver. Och partiet har alltid varit tydligt. Människor har vetat vad vi vill, och inte vill. Med all önskvärd tydlighet. Det är viktigare än någonsin i dessa tider av enorma mängder information.

Återigen vet jag att det är lätt att skriva saker, svårare att göra. Men om vi inte analyserar och diskuterar vårt samhälle idag, som rörelse och partimedlemmar, då blir det svårt att göra något. Att företräda människor. En folkrörelse kräver diskussion. Låt oss diskutera vad vi vill med Sverige. Människor är rädda och oroliga. Ibland med rätta, ibland i onödan. Men känslan av oro och rädsla är den samma ändå. Låt Socialdemokratin vara svaret på denna rädsla och oro.

Ett tryggare Eskilstuna är möjligt

Vår stad, vårt vackra Eskilstuna har till synes även denna sommar drabbats av våld och skadegörelse. I alla Sveriges större städer verkar detta ha blivit vardag i varierande grad. Många städer är, om möjligt, värre drabbade än oss. Men varje incident är en för mycket. Det har skjutits med vapen och bilar och annan egendom har satts i brand. Varför? Vad ger en människa rätten att utsätta Eskilstunaborna, medmänniskor, för livsfara genom att avfyra vapen där människor bor, arbetar, handlar och lever? Vad ger någon rätten att sätta bilar i brand, att riskera spridning till andra bilar och bostäder? Att förstöra någon annans tillgång. Ingenting. Inget ger dig rätten att göra så. Det är inte bara kriminellt. Det är ett otyg. Det är respektlöst. Det är onödigt. Det ska inte accepteras i ett civiliserat samhälle. Aldrig! Ändå händer det. 


Det är dock tryggt att bo i Eskilstuna. Risken att utsättas för brott är faktiskt låg. De som löper störst risk är samma personer som själva ställer till med saker. Så ser det ut. De allra flesta Eskilstunabor är skonade från våld. Tack och lov. Men när några få individer skjuter och sätter bilar i brand skapar det otrygghet. Det sprider sig en känsla och den härskar över all statistik och sannolikhet. Eskilstunabor ska inte behöva dra sig för att gå utanför dörren. Ingen ska känna otrygghet för att gå ut med hunden eller barnvagnen. Vi ska kunna besöka restauranger och handla. Det offentliga rummet ska både vara och upplevas som tryggt. Samtidigt ska vi aldrig glömma att de allra mesta av våldet läser vi aldrig om i tidningen. Antalet misshandlar, inte sällan en kvinna av en nära anhörig, i hemmet, är många gånger fler. Jag dristar mig till att hävda att en kväll när någon eventuellt skjutit mot något eller någon så har minst 20 kvinnor åkt på rejält med stryk i vår stad. Med all säkerhet. Och det finns även barn som far illa i detta. Direkt eller indirekt. Alla är brottsoffer. Men vi blir till synes inte lika upprörda av detta. 

Nåväl, vad kan då vi, politiska partier, staten, kommunen, polisen, medborgare och föreningar göra för att alla ska uppleva ett tryggt Eskilstuna? Vi har kampen mot den organiserade brottsligheten och trygghetsfrågor som en av våra mest prioriterade områden. En svår kamp, inte utan risker. Men den måste tas. För många invånare upplever otrygghet i Eskilstuna. Det är inte acceptabelt. Det är inget man löser över en natt. I det stora måste Sverige och Eskilstuna få en bättre omfördelningspolitik med ökad jämlikhet som följd. I jämlika samhällen är brottsligheten lägre. Så är det bara. 
Men kriminalitet har så många fler orsaker än bara ojämlik fördelning av våra rikedomar. Den enskilde brottslingen har så klart ett eget ansvar och vi, medborgare, har ett jättestort ansvar att inte göda dessa kriminella organisationer och individer. Faktum är att skjutningar, narkotikabrott och mycket annat otyg inte skulle kunna ske i samma omfattning om, förstå mig rätt, inte ”den stora massan” gynnade dem. 
Några få kriminella eller missbrukare skapar inga stora resurser till den undre världen. Pengarna måste komma från den legala ekonomin. De stora pengarna kommer från oss hederliga som ”sneddar” lite och tänker att ”det är väl inte så farligt”. Men det är som alltid. Alla har ett ansvar. Gräv där du står. Är något för bra för att vara sant så är det sannolikt något skumt i görningen. Köp inte svarta tjänster. Begär alltid kvitto när du handlar. Polisanmäl alltid oegentligheter. Köp inte narkotika eller smuggelsprit. Sälj inte heller. Ta ditt medborgerliga ansvar. Det finns också en och annan förälder som måste fundera över sitt föräldraskap. Vet du vad dina unga gör om kvällar och nätter? När jag ser unga människor, nästan barn, vara ute och leka på tider som i min värld innebär sovdags för länge sedan, då oroas jag. 
Så får vi kanske bukt med brottsligheten. Genom att strypa tillförseln på näring och syre, helt enkelt. Kanske är det dags att vi i Eskilstuna gör något självklart. Går före landets alla kommuner och sätter en ”Nolltolerans mot alla former av brottslighet”. I formell mening råder redan detta i Sverige. Brott är ju som bekant olagligt som. Därmed råder nolltolerans. Men ändå. Vi måste kunna göra mer. Den utveckling vi ser idag är oroväckande och ett hot mot en öppen och trygg demokrati. De mörka krafterna spelar med andra regler utanför det civiliserade samhällets ramar. Därför måste vi göra mer, vara smartare och våga stå upp för det rätta. Det demokratiska samhället är dock många, många fler och vi har enormt mycket större resurser. 

Men vad skulle ske om vi som samhälle, om Eskilstuna, definitivt satte ned foten och riktade allt vårt fokus mot att bekämpa brottslighet och grunderna för brottslighet. Även skadegörelse. Med uthållighet och tålamod. Helt enkelt gör det så olidligt som möjligt för den som är mer eller mindre kriminell att vistas inom kommunens gränser. Om civilsamhället såsom föreningar och trossamfund, polis och domstol, kommun genom skola, socialtjänst och fritidsverksamhet och inte minst du och jag gemensamt, som goda medborgare, gjorde allt vad vi förmår med uthållighet och tålamod utifrån den position vi befinner oss i för att bekämpa detta otyg? Stort som smått. Sätta hårt mot hårt när så krävs. Möta upp med kärlek och stöd när det fungerar bättre. Allt ska falla inom nolltoleransen. Noll är noll.
Jag kan se en lång rad insatser som redan idag fungerar och kan utvecklas. Men också nya initiativ inom olika delar av samhället. Sätt att stärka trygghet i det offentliga rummet och stävja kriminalitet i kontantintensiva branscher. Men inget fungerar om inte medborgarna ställer upp på det i stor omfattning med hela sitt engagemang. Och jag är säker på att det finns många i vår stad som bär på goda förslag.

Jag är helt säker på att det går att mota kriminalitet i grind och skapa ett tryggare Sverige och Eskilstuna. Vi borde kunna gå före och visa vägen som kommun. Så som vi gjort förr inom andra områden. Miljö, jämställdhet och faktiskt inom skolan där vi går mot trenden. Vad vill vi att våra barn ska växa upp i för samhälle? Men det går bara om vi jobbar hårt, hjälps åt och dammar av det där gamla slitna ordet: Tillsammans.

Ska vi göra det? Göra Eskilstuna till en fristad fri från kriminalitet och otrygghet? Åter igen gå före landets alla övriga kommuner? Visa vägen?